Kärnbanksprogram

Uppdrag

En sparbank skulle ersätta befintlig system- och tjänsteleverantör med en ny leverantör. Projektets mål var att genomföra övergången inom uppsatta tids- och budgetramar med begränsad negativ påverkan på bankens medarbetare och kunder.

Genomförande

Addsight fick programledaruppdraget samt i tillägg uppdrag som projektledare för flera av de mest centrala projekten. Programmet var ett stort förändringsprogram som inkluderade uppsättning av ca 120 system, framtagning av nya arbetsprocesser för samtliga medarbetare på banken, genomförande av utbildningar, förhandling och tecknande av avtal med drygt 100 externa parter, testning på alla nivåer inklusive integrationstestning med externa parter och acceptanstestning.

Programmet bestod av sju projekt och sysselsatte som mest ca 500 projektmedlemmar representerande 50 leverantörer.

Resultat

  • Projektet levererade enligt ursprunglig tidplan.
  • Projektet levererade samtliga krav från ursprunglig kravställning.
  • Projektet levererades under budget.
  • Addsight har fått nya uppdrag hos kunden efter programmets slut.