Datamigrering

Uppdrag

En bank fattade beslut att ersätta sin befintlig bankplattform med en lösning från en annan leverantör. Uppdraget gick ut på att ansvara för samtlig migrering av data inklusive alla typer av avstämning nödvändiga för at säkra att rätt data migrerades på ett säkert sätt utan risk för oplanerad påverkan internt och externt.

Genomförande

Addsight fick i uppdrag att projektleda arbetet. Strategier för migreringen togs fram övergripande och per produktområde. Djupa analyser genomfördes som resulterade i specifikationer över hur all information i befintlig miljö skulle mappas in till den nya plattformen. Regler, rutiner och beslutsunderlag m.m. togs fram för hur tekniska- och finansiella avstämningar skulle gå till för att säkerställa fullständig och konsistent migrering. Ett flertal testmigreringar planerades och genomfördes iterativt med successivt utökat innehåll avseende produkter, volym och komplexitet.

Resultat

  • Projektet levererade enligt ursprunglig tidplan.
  • Projektets framtagna metodik för beslut om produktionssättning var väl fungerande.
  • Addsight har fått nya uppdrag hos kunden.